Η Διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Β' (+2MP3)

Η Διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Β' (+2MP3)

Η Διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Β' (+2MP3)

Τα μαθήματα της τέταρτης και πέμπτης τάξης των ωδείων και λοιπών βυζαντινών σχολών. Περιέχει: ΤΑΞΙΣ Δ' Χερουβικά αργοσύντομα 1. Ηχος Α' Πέτρου Λαμπαδαρίου 11 2. Ηχος Β' Γρηγορίου Πρωτοψάλτου 13 3. Ηχος Γ' Γρηγορίου Πρωτοψάλτου 15 4. Ηχος Δ' Πέτρου Λαμπαδαρίου 18 5. Ηχος Πλάγιος Α' Πέτρου Λαμπαδαρίου 20 6. Ηχος Πλάγιος Β' Γρηγορίου Πρωτοψάλτου 23 7. Ηχος Βαρύς Πέτρου Λαμπαδαρίου 25 8. Ηχος Πλάγιος Δ' Πέτρου Λαμπαδαρίου 27 Κοινωνικά εβδομάδος 9. Ο ποιών τους αγγέλους Πέτρου Λαμπαδαρίου 29 10. Εις μνημόσυνον... Πέτρου Λαμπαδαρίου 31 11. Ποτήριον σωτηρίου... Πέτρου Λαμπαδαρίου 33 12. Εις πασαν την γην... Πέτρου Λαμπαδαρίου 35 13. Σωτηρίαν ειργάσω... Πέτρου Λαμπαδαρίου 37 14. Μακάριοι ους εξελέξω Πέτρου Λαμπαδαρίου 39 Κοινωνικά Κυριακών 15. Αινείτε τον Κύριον... Πέτρου Λαμπαδαρίου 41 Χερουβικά αργοσύντομα Θεοδ. Φωκαέως 16. Ηχος Α' 54 17. Ηχος Β' 57 18. Ηχος Γ 59 19. Ηχος Δ' 61 20. Ηχος Πλάγιος Α' 64 21. Ηχος Πλάγιος Β' 67 22. Ηχος Βαρύς 69 23. Ηχος Πλάγιος Δ' 71 24. Έδωκας κληρονομίαν... (Μ. Προκείμενο) Πέτρου Λαμπαδαρίου 74 25. Μη αποστρέψης... (Μ. Προκείμενο) Πέτρου Λαμπαδαρίου 75 26. Τη Υπερμάχω... Μέλος Αρχαίον Ηχος Πλάγιος Δ' 76 27. Ιδού ο Νυμφίος... (σύντομο) 81 28. Ιδού ο Νυμφίος... (αργό) 82 29. Ότε οι ένδοξοι μαθηταί (αργό) 85 30. Ότε οι ένδοξοι μαθηταί (σύντομο) 88 31. Κατευθυνθήτω... Προηγιασμένης 89 32. Νυν αι δυνάμεις... Πέτρου Λαμπαδαρίου 90 33. Γεύσασθαι... Ιω. Κλάδα 92 34. Σιγησάτω πάσα σαρξ... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 94 35. Του δείπνου σου του μυστικού... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 96 36. Ανοιξαντάρια Θ. Φωκαέως 100 ΤΑΞΙΣ Ε' 37. Έλαμψεν η χάρις... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 108 38. Δεύτε εκκαθάρωμεν... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 111 39. Χαλινούς άποπτύσας... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 113 40. Ατενίσαι... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 115 41. Ο τον αμπελώνα... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 116 42. Λησταίς λογισμοίς... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 118 43. Θαυμαστή... Ιακώβου Πρωτοψάλτη 121 44. Κύριε εκέκραξα... Ηχος Α' Ιακώβου Πρωτοψάλτη 125 45. Κύριε εκέκραξα... Ηχος Β' Ιακώβου Πρωτοψάλτη 128 46. Κύριε εκέκραξα... Ηχος Γ' Ιακώβου Πρωτοψάλτη 130 47. Ήδη βάπτεται κάλαμος 134 48. Κύριε η εν πολλοίς αμαρτίαις 136 49. Αναστάσεως ήμερα... Χρυσάφου του Νέου 143 50. Τον Δεσπότην καί Αρχιερέα 146 51. Άνωθεν οι Προφήται 148 52. Άγιος Άγιος... Λειτουργία Μ. Βασιλείου 151 53. Την γαρ σην Μήτραν 155 54. Θεοτόκε Παρθένε... Π. Μπερεκέτη 157 55. Αλληλουάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτη 170 56. Δοξαστικόν του Πολυελαίου «Δούλοι Κύριον» 172 57. Δοξαστικόν του Πολυελαίου «Επί τον ποταμόν» 175 58. Ανοιξαντάρια Γ. Ραιδεστηνού 177 59. Καλοφωνικοί Ειρμοί Άστρον ήδη ανατέταλκεν 188 60. Η κάμινος Σωτήρ 191 61. Δοξάσωμεν Τριάδα αχώριστον 192 62. Λίθον ον απεδοκίμασαν 193 63. Όρος σε τη χάριτι 195 64. Τύπον της αγνής λοχείας σου 196 65. Ωδήν επινίκιον 197 66. Έφριξε γη 198 67. Εν τη βροντώση καμίνω 199 68. Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός 202 69. Θεοτόκε η Έλπίς 203 70. Ρόδον το αμάραντον 205 71. Έφριξε γη 207 72. Το όμμα της καρδίας μου 210 73. Μη της φθοράς 211 74. Αλλότριον των μητέρων 213 75. Ροήν μου των δακρύων 214 76. Κυρίως Θεοτόκον 215 77. Στιχολογία όλων των ήχων 216
17,00 €
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
SKU
Δ-ΒΛ-00706
Περισσότερες Πληροφορίες
Συγγραφέας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εξώφυλλο ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ
Αριθμός Σελίδων 223
Έτος Έκδοσης 2006
Εκδότης Π.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Μέγεθος Βιβλίου 17X24