Ίχνος Χριστού - Ήτοι ομιλίαι Πνευματικαί, Ηθικαί και Ψυχωφελείς

Ίχνος Χριστού - Ήτοι ομιλίαι Πνευματικαί, Ηθικαί και Ψυχωφελείς

Ίχνος Χριστού - Ήτοι ομιλίαι Πνευματικαί, Ηθικαί και Ψυχωφελείς

Όταν εν τοις πολυτιμήτοις κευθμώσι των βιβλιοθηκών των εν τω Αγίω Όρει ανακινών αϊδνή πηλόν, καλύπτοντα του λόγου και της μνήμης προϊόντα, ανερευνά τις ζητών να εύρη έργον ομογενούς λογίου λανθάνον τέως ή πληροφορίαν τινά αναφερομένην εις τον βίον αυτού, μη νομίση ότι πάντα τα ανευρισκόμενα χειρόγραφα απορρέουσιν εκ καλάμων δοκίμων, ότι παν έργον το πρώτον γνωρίζον ημίν εαυτό συνέταξεν άνθρωπος πεπαιδευμένος, τουναντίον μάλιστα, πολλάκις και στίχους αναγινώσκομεν Ιαμβικούς ως οι εις όνομα φερόμενοι του κατά πρώτα έτη του αιώνος ημών εν τη Σκήτη της Αγίας Άννης ασκήσαντος Διονυσίου Αγιαρτεμίτου, και οι στίχοι ούτοι φανερούσιν ότι ο συμπήξας εστιχούργει μηχανικώς, και μέτρων μεν ων αδαής και γλώσσης δε και γραμματικής απείρως έχων. Αι πολυάριθμοι εις διαφόρους αγίους του μηνολογίου ακολουθίαι, οι κανόνες και ύμνοι και αι ωδαί μη νομίσωμεν ότι προδίδωσι γνώσιν της γλώσσης παρά τω ποιητή αυτών πολλά χειρόγραφα πρωτοτύπων διατριβών εκκλησιαστικών εισίν έργα μοναχών μετρίας μετασχόντων παιδεύσεως. Τοιούτός τις ην και Διονύσιος ιερομόναχος ο Σιατιστεύς. Τρεις μόνον ειδήσεις γινώσκομεν εκ του βίου του ανθρώπου τούτου ότι εγεννήθη εν Σιατίστη, ότι υπήρξε μοναχός της εν τοις ορίοις της Μονής του Βατοπαιδίου κειμένης Σκήτης του Αγίου Δημητρίου και πνευματικός, και ότι έγραψε βιβλίον τι, όπερ επέγραψεν ΙΧΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. Το βιβλίον εν τη βιβλιοθήκη της Σκήτης ταύτης τηρούμενον αποτελείται, πολυσέλιδον ον, εκ πολλών ηθικών, Εκκλησιαστικών και τινων πανηγυρικών λόγων, εγκρίνουσι δε αυτό δια προτασσομένων επιστολών του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Προκόπιος, ο επίσκοπος Μυρέων Ιωάννης, και Κυπριανός ο της σχολής του Αγίου Όρους διδάσκαλος. Προτάττονται ωσαύτως και τρία επιγράμματα, ταύτα δε και τας εγκριτικάς επιστολάς αναγινώσκει κατωτέρω ο αναγνώστης. [...] (Μανουήλ Ι. Γεδεών, από τον πρόλογο της έκδοσης) Περιεχόμενα
22,00 €
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
SKU
Δ-ΒΛ-01290
Περισσότερες Πληροφορίες
Συγγραφέας ΙΕΡΟΜ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Εξώφυλλο ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
Αριθμός Σελίδων 288
Έτος Έκδοσης 1993
Εκδότης ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Μέγεθος Βιβλίου 17.5Χ25